PHANTOM LENS

PHANTOM+

/ Cat. 2-3 (VLT 31-13%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: HIGH

PHANTOM BLACK GUN

/ Cat. 2-4 (VLT 18-5%)

TINT BASE: ROSE

CONTRAST: HIGH

PHANTOM BROWN GUN

/ Cat. 2-3 (VLT 31-13%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

PHANTOM BROWN RED

/ Cat. 2-3 (VLT 35-15%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

PHANTOM CLEAR GREEN

/ Cat. 1-3 (VLT 62-9%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: HIGH

PHANTOM VERMILLON GUN

/ Cat. 1-3 (VLT 47-11%)

TINT BASE: ROSE

CONTRAST: HIGH

PHANTOM COURT

/ Cat. 2-3 (VLT 29-15%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

PC. NON POLARISED LENS

HD POLARISED AXIS

/ Cat. 3 (VLT 14%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED BROWN

/ Cat. 3 (VLT 14%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED BROWN EMERALD

/ Cat. 3 (VLT 12%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED BROWN FIRE

/ Cat. 3 (VLT 14%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED BROWN GOLD

/ Cat. 3 (VLT 13%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED TNS

/ Cat. 3 (VLT 12%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED OFFSHORE BLUE

/ Cat. 3 (VLT 12%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: HIGH

HD POLARISED TNS GUN

/ Cat. 3 (VLT 12%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: HIGH

PC. NON POLARISED LENS

AXIS

/ Cat. 3 (VLT 16%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: NEUTRAL 

BOLLÉ 100 GUN

/ Cat. 4 (VLT 5%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH 

BROWN

/ Cat. 3 (VLT 12%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

BROWN BLUE

/ Cat. 3 (VLT 15%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

BROWN FIRE

/ Cat. 3 (VLT 11%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

BROWN EMERALD

/ Cat. 3 (VLT 12%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

 

BROWN GOLD

/ Cat. 3 (VLT 11%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

BROWN GRADIENT

/ Cat. 3 (VLT 16%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

BROWN GUN

/ Cat. 3 (VLT 11%)

TINT BASE: BROWN

CONTRAST: HIGH

TNS

/ Cat. 3 (VLT 10%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: NEUTRAL

TNS FIRE

/ Cat. 3 (VLT 15%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: NEUTRAL

TNS ICE

/ Cat. 3 (VLT 13%)

TINT BASE: GREY

CONTRAST: NEUTRAL